За центъра за медийни изследвания

Начало » За центъра за медийни изследвания
Favicon_Media Survey Center6
Структура на Центъра за медийни изследвания

Центърът за медийни изследвания е структурно звено в рамките на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дейностите по него се извършват от научни колективи, обединяващи преподаватели, изследователи и експерти в областта на медиите и комуникациите.

Правилникът на Центъра за медийни изследвания е приет с решение на Академичния съвет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, проведен на 27 март 2024 г.

Мисия и цели

Мисията на Центъра за медийни изследвания е свързана с осъществяването на следните задачи:

Взаимодействие и координация между екипи, провеждащи емпирични проучвания;

Прилагането на устойчива изследователска методология ще позволява точното и многократно изследване на българската журналистика и медийна среда;

Систематично събиране на данни;

Извършване на регулярни и фокусни изследвания;

Ежегодни доклади за наблюдение на динамиката и перманентен мониторинг;

Работата на ЦМИ може да допринесе за разпознаваемост, проблеми, фактори, възможни рискове пред медиите в демократичното общество.

Обществена достъпност

С цел развиването напред на журналистическите изследвания в България, екипът на проекта и на ЦМИ разширява тесния фокус на журналистическата наука и обхваща нововъзникващата интердисциплинарна област, създаваща своя собствена ниша в периферията на по-широките области като социологическите, културните и комуникационните науки с единствения фокус - обекта на журналистиката. Важни са например регулярните изследвания какво потребителите определят като новини и журналистика; как разграничават развлекателните, сатиричните от другите информационни жанрове, от фалшивите новини, рекламата, връзките с обществеността; как развиват навигационни тактики в цифровата медийна и “информационна екология” ; как самите те вписват журналистиката като социална необходимост и като разбиране за самата професия спрямо професионалната и правната дефиниция (перцепцията им за доверие към журналистите и техния продукт и др.); как и защо се развива (или не се развива) гражданската журналистика, какво е отражението на културата на споделянето в процесите на разпространение на новини и как то влияе върху “журналистическите” (професионални) роли и върху “полу-журналистическите” лица/субекти (например, политически фигури, блогъри, влогъри, инфлуенсъри, корпоративни агенти и др.). Така, отчитайки потребителската перспектива за новина и журналистика, ще успеем да проследим и изследваме актуалните проблеми и рискове пред журналистиката и медиите - сред които спадът в тиражите на традиционните медии, нивата на посещаемост на електронните медии, нивото на гледаемост на телевизионните програми (според жанра), кризата на местните и регионални медии, удовлетвореността (или не) от качествената журналистика и др.

Изследователска методика и техники

Предвижда се изследванията да бъдат с национален обхват и да са представителни както за страната, така и за професионалната общност. В хода на изследванията ще се адаптират прецизно и операционално ще се включват в обращение ефективни подходи на изследване на принципите и методите на функциониране и развитие на медийната среда в България, вкл. в условията на медийна цифровизация и на цифровото общество. Ще бъдат формулирани, доказани и защитени предложените научно-теоретически тези, обобщения и концепции, въз основа на които ще се подбере и изготви конкретният емпиричен метод за изследване на медийната среда у нас. За разлика от редица подобни изследвания, провеждани и финансирани от неправителствени и професионални организации от страната и чужбина, предвиденото от нашия екип изследване включва постоянен мониторинг върху процесите в медиите и медийните трансформации, което е принос към комуникационната наука на национално ниво и към образованието по комуникационни специалности в България, тъй като основната част от участниците в проекта са преподаватели в български висши училища. Поставените цели и формулираните научни задачи, както и евентуалните следствия от решаването им за практиката ще бъдат осъществени чрез използването на комплексната методология на метаанализа. Този метод предполага синтез и анализ на данни от повтарящи се и систематични изследвания и въз основа на това откриване на модели и тенденции, които не са очевидни или разпознаваеми в резултатите на отделните изследвания.

Какво обхващат изследванията на Центъра за медийни изследвания 

Обекти на изследванията ни са:
Медийната индустрия
  -  медийните пазари (концентрация, собственост), радио, ТВ, книгоиздаване и периодични издания, онлайн медии; обществени медии;

Журналистика  - заетост, възнаграждения, журналистически роли и ценности, цензура, самоцензура, полова/етническа равнопоставеност, разнообразие и пр.

Медийна регулация (европейски директиви и инициативи, родно законодателство, промени, саморегулация, етичен кодекс, съдебни дела, SLAPPs, медийна отчетност и др.п.)

Аудитории, медийна грамотност и медийно образование – изследвания за медийната аудитория,  специален акцент върху защитата на деца и подрастващи, Nielsen Admosphere, коалиция за медийна грамотност, висши училища, студенти, докторанти по журналистика и информационни науки.


who02
Медийни пазари
Медийна индустрия
who02
Радио, ТВ
Медийна индустрия
who02
Книгоиздаване и периодични издания
Медийна индустрия
who02
Онлайн медии
Медийна индустрия
who02
Обществени медии
Медийна индустрия
who02
Книгоиздаване и периодични издания
Медийна индустрия

Имате предложения и коментари относно медийната обстановка в България?
Нека говорим за това.

Пишете ни

Мнения на медийни експерти и анализатори за нашата мисия, цели и резултати

(*Това е предложение за обсъждане. Тази част може да остане, ако ще допринесе за публичното представяне на Центъра, или да отпадне.)

Кратък текст в обем от три реда.

testimonial01
Академична личност

Кратък текст в обем от три реда.

testimonial01
Медиен експерт

Кратък текст в обем от три реда.

testimonial01
Популярен журналист